Avaya Agent for Chrome

این ویدئوی کوتاه به بررسی دقیق تر از زندگی در یک روز با رابط مرکز تماس آوایا از گوگل می پردازند. این ویدئو نشان می دهد که چگونه در حالی که به امور روزمره خود می پردازیم، می توانیم از هر کجا با مرکز تماس ارتباط برقرار نماییم و به ارائه خدمات مربوطه به مشتریان خود بپردازیم. استفاده از راه حل مشترک دو شرکت آوایا و گوگل دستاوردهایی مانند سادگی، انعطاف پذیری، کاهش هزینه های ارتباطی، تحرک و در نهایت تعامل با مشتریان را بهمراه دارد.