مشتریان آوایا - موسسه تحقیقات آب
وزارت نیرو – موسسه تحقیقات آب

مشتریان آوایا – وزارت نیرو، موسسه تحقیقات آب

راه کار ارائه شده: Avaya IP Office

نوع: مرکز تلفن تحت شبکه (VoIP)

تعداد خطوط مخابراتی: 100 خط آنالوگ شهری و 1 خط E1

تعداد داخلی ها: 150

تعداد شعب: 4 شعبه در شهرهای تهران، یزد، شیراز و ساری

آشنایی با سایر مشتریان آوایا


مشتریان آوایا - وزارت نیرو، موسسه تحقیقات آب
وزارت نیرو، موسسه تحقیقات آب