مشتریان آوایا - شرکت پتروشیمی مارون
شرکت پتروشیمی مارون

مشتریان آوایا – شرکت پتروشیمی مارون

راه کار ارائه شده: Avaya IP Office

نوع: مرکز تلفن تحت شبکه (VoIP)

تعداد خطوط مخابراتی: 4 خط PRI

تعداد داخلی ها: بیش از 1000 داخلی

تعداد شعبه ها: 3 شعبه در شهرهای تهران – ماهشهر و اهواز

آشنایی با سایر مشتریان آوایا


شرکت پتروشیمی مارون
شرکت پتروشیمی مارون