مشتریان آوایا - شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران
شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران

مشتریان آوایا – شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران

راه کار ارائه شده: Avaya IP Office

نوع: مرکز تلفن تحت شبکه (VoIP)

تعداد خطوط مخابراتی: 4 خط PRI و 12 خط شهری آنالوگ

تعداد شعب: 2 شعبه – تهران و عمان

تعداد داخلی ها: 800 

آشنایی با سایر مشتریان آوایا 


 مشتریان آوایا - موننکو ایران
شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران