مشتریان آوایا - شرکت برید سامانه نوین
شرکت برید سامانه نوین

مشتریان آوایا – شرکت برید سامانه نوین

راه کار ارائه شده: Avaya IP Office

نوع: مرکز تماس – مرکز تلفن تحت شبکه (VoIP)

تعداد خطوط مخابراتی: 2 خط PRI و 24 خط آنالوگ شهری

تعداد داخلی ها: 100

تعداد Agent های مرکز تماس: 10 نفر

آشنایی با سایر مشتریان آوایا


مشتریان آوایا - مرکز تماس شرکت برید سامانه نوین
مرکز تماس شرکت برید سامانه نوین