مشتریان آوایا - شرکت آسان پرداخت
شرکت آسان پرداخت

مشتریان آوایا – شرکت آسان پرداخت

راه کار ارائه شده: Avaya IP Office

نوع: مرکز تماس – مرکز تلفن تحت شبکه (VoIP)

تعداد خطوط مخابراتی: 6 خط PRI

تعداد داخلی ها: 300

تعداد Agent های مرکز تماس: 100 نفر در سه شیفت کاری

آشنایی با سایر مشتریان آوایا


شرکت آسان پرداخت
شرکت آسان پرداخت