مشتریان آوایا - بانک کشاورزی
مرکز ارتباط سبز بانک کشاورزی

مشتریان آوایا – مرکز ارتباط سبز بانک کشاورزی

راه کار ارائه شده: Avaya IP Office

نوع: مرکز تماس (Call Center)

تعداد خطوط مخابراتی: 2 خط PRI و 20 خط شهری آنالوگ

تعداد Agent های مرکز تماس: 20نفر

آشنایی با سایر مشتریان آوایا