مرکز تماس
مراکز تماس کارآمد

مراکز تماس کارآمد

مدیریت رو به رشد تعداد مکالمه ها، بهبود عملکرد Agent ها، کاهش هزینه های خدمات

مراکز تماس در رسیدن به بهره وری کسب و کار ها، نقش اساسی ایفا می کنند.

دریافت بیشترین تعداد تماس، مدیریت متمرکز منابع، ارائه کانال های ارتباطی متنوع، از بین بردن محدودیت های ارتباطی، ایجاد درخت های دانش برای درخواست های تکراری، مدیریت نوسان های ناشی از رشد تماس ها، اطمینان از عملکرد مرکز تماس و رسیدن به بهترین شاخص های ارزیابی، همه و همه از الزام های مراکز تماس مبتنی بر تعامل با مشتری می باشد.

Avaya با ارائه بهترین و برترین شیوه های مبتنی بر فن آوری برای پیاده سازی مراکز تماس، جهت شناسایی نیازهای مشتریان، کشف و حذف فرآیندهای دست و پا گیر در ارائه خدمات، ایجاد فرصت های آموزش و رشد سازمان، متناسب بودن با بودجه سازمان، راه رسیدن به بهره وری را بر اساس تعامل با مشتری برای شما فراهم می سازد.

آشنایی بیشتر …


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *