Avaya_IP_Office_500_Platform_for_SMB
Avaya IP Office 500 Platform Expansion Modules

ماژول های توسعه (Avaya IP Office Expansion Modules)

بدیهی است که توسعه سیستم برای ظرفیت های بالاتر در استفاده از خطوط و داخلی های آنالوگ و دیجیتال، دیگر کارت ها کافی نخواهند بود و از آن جا که کنترل یونیت آوایا امکان اتصال 8 و البته 12 ماژول را دارد، توسعه ظرفیت های آنالوگ و دیجیتال مرکز تلفن مبتنی بر اضافه نمودن ماژول های توسعه دارد.

ماژول داخلی آنالوگ ( Avaya IP Office Analog Phone Expansion Module)

این ماژول توسعه که دارای مدل های 16 و 30 پورت می باشد، از تلفن های آنالوگ پشتیبانی می نماید.

ماژول داخلی دیجیتال (Avaya IP Office Digital Station Modules)

این ماژول توسعه که دارای مدل های 16 و 30 پورت می باشد برای پشتیبانی از تلفن های دیجیتال آوایا طراحی شده است.

Avaya_IP_Office_500_Expansion_Module_www_parsakousha_ir
Avaya IP Office Digital Station Module

ماژول ترانک 16 پورت (Avaya IP Office Analog Trunk 16 Module)

این ماژول برای پشتیبانی از خطوط آنالوگ شهری به تعداد 16 پورت (خط) طراحی شده است. عملکرد این ماژول به تنهایی شبیه به یک مرکز تلفن آنالوگ است که با اتصال آن به کنترل یونیت آوایا امکانات بیشتری را در اختیار سیستم نسبت به کارت های ترانک آنالوگ ارائه می دهد.

Avaya_IP_Office_500_Analog_Trunk_Expansion_Module_www_parsakousha_ir
Avaya IP Office Analog Trunk 16 Module