مجازی سازی شبکه

Avaya_Network_Virtualization_www_parsakousha_ir_01شبکه مجازی آوایا

مجازی سازی شبکه ها، موجب کاهش امور دست و پا گیر و هزینه های واحد آی تی خواهد شد. تبدیل یک شبکه بزرگ به بخش های کوچکتر باعث تسریع پیاده سازی، پاسخ دهی سریع تر، انعطاف پذیری بیشتر و مدیریت آن ها می شود.

ترکیب ویژگی های امنیتی محکم تر در بخش های کوچک باعث امنیت بیشتر دیتا می باشد. گذر از شبکه های بزرگ و تبدیل آن ها به بخش های کوچکتر باعث پیدایش یک شبکه یکپارچه با همگرایی بیشتر برای دیتا، صوت، ویدئو و ذخیره سازی  سریع تر به دور از پیچیدگی های پروتکل های متعدد در راستای بهبودی سریع و مدیریت آسان موثر است.

با نگاهی به آینده و برنامه ریزی های مبتنی بر ساختار های نرم افزاری برای طراحی شبکه ها، بهره وری و اتوماسیون سازی فرآیندهای IT را برای کسب و کار خود به ارمغان خواهید آورد.

انعطاف پذیری و قدرت ساختار شبکه بسیار اهمیت دارد و این دو مهم ترین ویژگی های مجازی سازی های شبکه مبتنی بر  نرم افزار (SDN) هستند.

آشنایی بیشتر …


A NEW WAY TO BUILD NETWORKS

Top 10 things you need to know about Avaya Fabric Connect

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *