«برای دانلود هر مستند، بر روی تصویر مربوطه کلیک نمایید»

«For download, click on the image»

IP Office Platform:

Avaya IP Office Platform
دانلود مستند آشنایی با راه کار آوایا آی پی آفیس Avaya IP Office Product Description
avaya_video
دانلود مستند آوایا آی پی آفیس و همکاری های ویدئویی Avaya IP Office Video Collaboration
IP Office User Productivity Solutions
دانلود مستند بهره وری کاربران در آوایا آی پی آفیس Avaya IP Office User Productivity Solutions