تلفن تحت شبکه یا ویپ (VoIP) چیست؟

تلفن تحت شبکه چیست؟ (ویپ (VoIP) چیست؟):

تلفن تحت شبکه یا ویپ (VoIP) به معنای انتقال صدا از طریق بستر شبکه است. (Voice over Internet Protocol)

مقدمه:

از ابتدای تاریخ بشریت تاکنون ارتباطات یکی از مهم ترین نیاز های جامعه انسانی بوده که همواره دستخوش تغییرات بسیار در راستای رسیدن به روش های بهتر، جهت بر قراری ارتباط میان انسان ها بوده است که بخش عمده ای از اختراعات بشر را به خود اختصاص داده است.

تصویر، اشاره و بالاخره زبان از مهم ترین حرکت های انسان ابتدایی در راستای رسیدن به برقراری ارتباط بوده است و انسان در این مسیر رشد نمود تا در گذشته ای نچندان دور به ابزار های ارتباطی نوینی دست یافت که شاید مهم ترین آنها تلفن باشد.

اختراعی اثر بخش که ارتباطات بشر را به شکلی شگفت انگیز توسعه بخشید و سال هاست که تلفن، مهم ترین و اصلی ترین ابزار ارتباطی ما می باشد.

در دهه های اخیر، شکوفایی دانش و تکنولوژی بشر دستاورد دیگری چون شبکه های کامپیوتری و اینترنت را پیش روی انسان ها گذاشت. دستاوردی که تمامی مرز ها را شکست و جهان را به دهکده ای کوچک بدل نمود و انسان توانست اطلاعات خود را در آنی از این سوی دنیا به آن سوی دنیا ارسال نماید و این موجود غیر قابل مهار طبیعت که خود را مقیّد به هیچ مرزی نمی داند اراده نمود تا صدا را که اولین و اصلی ترین ابزار ارتباطی خود بوده است به شکل و روشی جدید، در آنی از زمان به هر نقطه که می خواهد ارسال نماید.

و چنین شد که سیگنال صوتی به داده دیجیتالی تغییر شکل داد و مسیر انتقال از خطوط مخابراتی به بستر شبکه تغییر یافت و این پایه ای شد برای حذف محدودیت ها و شکستن مرزهای جغرافیایی که دستاورد های بسیاری را نصیب بشر امروزی نمود.

تلفن تحت شبکه چیست؟ (ویپ (VoIP) چیست؟):

تلفن تحت شبکه یا ویپ (VoIP) به معنای انتقال صدا از طریق بستر شبکه است. (Voice over Internet Protocol)

Internet Protocol مجموعه ای از قوانین عمومی و خصوصی در ساختار شبکه می باشد که خود مبنای ترویج شبکه های کامپیوتری از سازمان های بزرگ به سازمان های کوچکتر و حتی خانه ها شد.

تا پیش از پدید آمدن تلفن های تحت شبکه یا ویپ (VoIP) ما از سیستم های مخابراتی فقط در موقعیت های جغرافیای مشخص و از طریق دستگاه های تلفن رومیزی استفاده می کردیم، حال آن که تلفن تحت شبکه یا ویپ این امکان را برای ما فراهم نمود که بتوانیم خود را از محدودیت های جغرافیایی رها کرده و امکان برقراری ارتباط را با همان شماره ثابت در هر کجای دنیا و با هر وسیله ای حتی مانند کامپیوتر داشته باشیم.

با این تعریف در می یابیم که با در اختیار داشتن تلفن تحت شبکه یا ویپ می توانیم در تحرک باشیم و بدون تغییر در شماره تلفن خود بتوانیم همچنان ارتباطات خود را حفظ نماییم.

تلفن تحت شبکه یا ویپ (VoIP) یک بازی برد-برد است برای همه و ساختاری است بر اساس انعطاف پذیری و پاسخ گویی سریع تر که موجب رضایت مشتری و افزایش بهره وری کسب و کارها می شود.

پیش از پرداختن به ادامه موضوع تلفن تحت شبکه یا ویپ به ذکر برخی نکات مهم می پردازیم.

تلفن تحت شبکه یا ویپ و ضرورت ها:

– ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ

– ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ

– ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎت

– دور ﻛﺎري

– ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﺘﺮك از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ

– ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻫﺎي 24 ﺳﺎﻋﺘﻪ

– ﻋﺪم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﻧﺎﻟﻮگ و اراﺋﻪ ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻻزم

تلفن تحت شبکه یا ویپ و قابلیت ها:

– ﺣﺬف ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ

– ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی  ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري، نگهداری و بروزرسانی

– اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد  ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺒﻜﻪ، ﺳﺮوﻳﺲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ

– اﻳﺠﺎد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ و ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ

– اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﺛﺎﺑﺖ و ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﺑﻪ اﻓﺮاد، ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ

– ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ

– ﺟﻬﺶ در راﺳﺘﺎي رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎن

تلفن تحت شبکه یا ویپ و پیش نیاز ها:

– ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺒﻜﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ

– ﺗﻔﻜﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺪرن و رﻫﺒﺮي ﺑﻪ ﺳﺒﻚ ﻧﻮﻳﻦ

تلفن تحت شبکه یا ویپ و ویژگی ها:

– ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺖ ﺻﻮﺗﻲ (Voice Mail)

– ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻠﻔﻨﻲ (Call Conferencing)

– ﺿﺒﻂ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت (Call Recording)

– ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺰارش ﮔﻴﺮي آﻧﻼﻳﻦ و آﻓﻼﻳﻦ (Call Logger and Reporting)

– ﺻﺪور ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت (Accounting and Billing)

– ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎرﻛﻨﺎن (Monitoring)

– ﻣﻨﺸﻲ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﻣﺤﺎوره اي (IVR)

– ارﺗﺒﺎط دو ﺳﻮﻳﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ (Inbound and Outbound)

– ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺑﺎ CRM و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ (CRM Integration)

– ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺑﺎ ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎي (SMS ،Email ،Fax و Office tools Integration )

– ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ وﻳﺪﺋﻮﻳﻲ (Video Conferencing)

– ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻴﺎم رﺳﺎن ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ (Unified Messaging)

تلفن تحت شبکه یا ویپ و دستاوردها:

– بهره وري بدون وقفه

– كاهش هزينه ها، تمركز و جذب استعداد ها با حذف محدوديت هاي جغرافيايي

– انجام وظايف شغلي از هر مكان

– ارتباط با مشتريان، سنجش ميزان رضايت آنها و جذب مشتريان وفادار

– ايجاد ارتباطات راه دور با كمترين هزينه

– سرمايه گذاري مطمئن

– ارتباطات همگرا و يكپارچه

– مديريت و اداره مركز تلفن و تماس بعنوان مهم ترين و اصلي ترين ابزار ارتباطي كسب و كار ها با مشتريان و بازار

برای ادامه کلیک کنید ….