تلفن تحت شبکه آوایا

تلفن تحت شبکه آوایا

و کاربردهای آن

Avaya_Industry_Insurance_www_parsakousha_ir
تلفن تحت شبکه آوایا و کاربردهای آن در صنعت بیمه

تلفن تحت شبکه آوایا و کاربردهای آن در صنعت بیمه 

شرایط محیطی

گرایش ها:

توجه در ارائه خدمات مشتریان در حال افزایش است زیرا شرکت های بیمه تشخیص می دهند که رشد درآمد، تعیین کننده موفقیت های آتی می باشد.

برداشت ها و راه کارها:

راندمان عملیاتی و توانایی افزایش اهرم های عملیاتی حائز اهمیت خواهد بود اما در بسیاری از شرکت های بیمه بخش ارائه خدمات مشتریان از کمبود منابع مالی و زیر ساختی رنج می برند.

خدمات به مشتری، نگهداری مشتری و افزایش بهره وری در فروش در الویت قرار دارند.

گرایش ها:

انتظارات روز افزون دستگاه نظارتی موجب افزودن ملزومات برای امنیت و قابلیت بازرسی و زیر ساختی می گردد.

برداشت ها و راه کارها:

انتظارات و مقررات دستگاه نظارتی در رأس برنامه ها قرار می گیرد لذا مجموعه ادارات یک شرکت بیمه باید : زیر ساخت های مشترک و فرآیندهایی را ایجاد نمایند که در برگیرنده در خواست های دستگاه نظارتی باشند.

راندمان و بهروری در فرآیندهای داخلی را افزایش دهند.

پاسخ گویی به شرایط

گرایش ها:

1. با توجه به ارائه خدمات مشتریان، شرکت های بیمه می توانند رضایت مشتریان را تحصیل نمایند که خود موجب افزایش فروش و کارآیی می گردد.

2. با افزایش کارآیی کارمندان، شرکت های بیمه قادر خواهند بود با صرف اوقات بیشتر در خصوص نیازهای مشتری، ارزش بیشتری تولید نمایند.

برداشت ها و راه کارها:

1. موضوعات کلیدی در بخش خدمات مشتریان عبارتند از :

افزایش دسترسی همکاران شرکت های بیمه برای مشتریان و ارائه تصویر جدید به آنها.

بهبود در امر رفع ایرادات و مشکلات از طریق برقراری سیستم فشار بر یک دکمه و استفاده از روش های مختلف ارتباطی.

2. عوامل موثر در افزایش کارآیی عبارتند از :

تمرکز کارمندان بر روی فعالیت هایی با ارزش های افزوده.

ایجاد تحرک با استاندارد سازی زیر ساخت های ارتباطی.

افزایش قابلیت دسترسی به کارمندان بازاریابی و فروش از طریق ایجاد واحد بازاریابی و فروش مجازی متمرکز در سرتاسر یک شرکت بیمه.

عوامل مهم موفقیت

گرایش ها:

همچنان که اهمیت ارتباطات هوشمند برای عملیات اجرایی شرکت های بیمه بیشتر احساس می گردد.

عوامل مهم در ارتقاء زیر ساخت ارتباطات عبارتند از :

برداشت ها و راه کارها:

صرفه جویی در هزینه: با ادغام شبکه تلفنی و اطلاعاتی بر روی شبکه واحد

قابلیت توسعه: پیاده سازی زیر ساخت مشترک برای کلیه عملیات در شعب و حتی نمانیدگی ها.

تحرک: ایجاد ارتباطات همراه به منظور بهبود کارآیی کارمندان و ایجاد انعطاف در سازمان.

سکویی برای آینده: سرمایه گذاری در زیر ساختی که برنامه هایی کاربردی را پشتیبانی نماید.

امنیت: حصول اطمینان از یکپارچگی اطلاعات و تطبیق با خواسته های دستگاه نظارت.

پیاده سازی فازی: اولویت دادن به بخش های کارمندان بر اساس استفاده از ماکزیمم قابلیت ها.

آشنایی بیشتر …


Avaya_Industry_Banking_www_parsakousha_ir
تلفن تحت شبکه آوایا و بانکداری نوین

تلفن تحت شبکه آوایا و کاربردهای آن در بانکداری نوین

شرایط محیطی

گرایش ها:

توجه در ارائه خدمات مشتریان در حال افزایش است زیرا بانک ها تشخیص
می دهند که رشد درآمد، تعیین کننده موفقیت های آتی می باشد.

برداشت ها و راه کارها:

راندمان عملیاتی و توانایی افزایش اهرم های عملیاتی حائز اهمیت خواهد بود اما در بسیاری از بانکها بخش ارائه خدمات مشتریان از کمبود منابع مالی رنج می برند.

خدمات به مشتری، نگهداری مشتری و افزایش بهره وری در فروش در الویت قرار دارند.

گرایش ها:

انتظارات روز افزون دستگاه نظارتی موجب افزودن ملزومات برای امنیت و قابلیت بازرسی می گردد.

برداشت ها و راه کارها:

انتظارات و مقررات دستگاه نظارتی در رأس برنامه ها قرار می گیرد لذا بانکها باید :

زیر ساخت های مشترک و فرآیندهایی را ایجاد نمایند که در برگیرنده در خواست های دستگاه نظارتی باشند.

راندمان و بهروری در فرآیندهای داخلی را افزایش دهند.

پاسخ گویی به شرایط

گرایش ها:

1. با توجه به ارائه خدمات مشتریان، بانک ها می توانند رضایت مشتریان را تحصیل نمایند که خود موجب افزایش فروش و کارآیی می گردد.

2. با افزایش کارآیی کارمندان، بانک ها قادر خواهند بود با صرف اوقات بیشتر در خصوص نیازهای مشتری، ارزش بیشتری تولید نمایند.

برداشت ها و راه کارها:

1. موضوعات کلیدی در بخش خدمات مشتریان عبارتند از :

افزایش دسترسی همکاران بانکی برای مشتریان و ارائه تصویر جدید به آنها.

بهبود در امر رفع ایرادات و مشکلات از طریق برقراری سیستم فشار بر یک دکمه و استفاده از روش های مختلف ارتباطی.

2. عوامل موثر در افزایش کارآیی عبارتند از :

تمرکز کارمندان بر روی فعالیت هایی با ارزش های افزوده.

ایجاد تحرک با استاندارد سازی زیر ساخت های ارتباطی.

افزایش قابلیت دسترسی به کارمندان فروش از طریق ایجاد واحد فروش مجازی متمرکز در سرتاسر بانک.

عوامل مهم موفقیت

گرایش ها:

همچنان که اهمیت ارتباطات هوشمند برای عملیات اجرایی شرکت های بیمه بیشتر احساس می گردد.

عوامل مهم در ارتقاء زیر ساخت ارتباطات عبارتند از :

برداشت ها و راه کارها:

صرفه جویی در هزینه : با ادغام شبکه تلفنی و اطلاعاتی بر روی شبکه واحد

قابلیت توسعه : پیاده سازی زیر ساخت مشترک برای کلیه عملیات در محل ها و حتی شعب در کشورهای مختلف.

تحرک : ایجاد ارتباطات همراه به منظور بهبود کارآیی کارمندان و ایجاد انعطاف در سازمان.

سکویی برای آینده : سرمایه گذاری در زیر ساختی که برنامه هایی کاربردی را پشتیبانی نماید.

امنیت : حصول اطمینان از یکپارچگی اطلاعات و تطبیق با خواسته های دستگاه نظارت.

پیاده سازی فازی : اولویت دادن به بخش های کارمندان بر اساس استفاده از ماکزیمم قابلیت ها.

 آشنایی بیشتر …