CollabEnvironment_Module2_right_www_parsakousha_irموفقیت برنامه های کسب و کار از طریق یکپارچه سازی قابلیت های ارتباطی

 ارتباط های درونی در فرآیندهای نرم افزارهای پشتیبانی، ساختار آسان تری را برای شرکت شما ایجاد خواهد نمود، به گونه ای که کارکنان برای پیدا کردن، توزیع اطلاعات، اولویت بندی کارها و ارتباطات در راستای شناخت نیازها و تصمیم گیری ها، شرایط آسان تری را سپری خواهند نمود.

آوایا که منتخب توسعه بسترهای نرم افزاری می باشد، با ترکیب برنامه های کاربردی موجود، بر اساس فن آوری ارتباطات و مراکز تماس برای ارتباط هایی مانند صدا، ویدئو، متن و ایمیل، ارتباط های کامل تری را در شرایط اجتماعی جدید با پشتیبانی از موبایل، سرویس های ابری و .. برای کسب و کارها فراهم نموده است و همه ی این موارد در شرایطی برای کسب و کارهای امروزی فراهم می گردد که نیازی به داشتن اطلاعات دقیق و کامل برای صاحبان کسب و کارها نخواهد داشت.

آشنایی بیشتر …